Notulen ALV 2020

Locatie:    Thuis, ivm schriftelijke ALV t.g.v. de Corona-pandemie

Aanwezig:  Niet van toepassing.

 • Notulen ALV 17 april 2019 : Er werden geen opmerkingen of vragen ontvangen. De notulen zijn derhalve gearresteerd.
 • Mededelingen bestuur      

Ledenbestand-verloop 2019-2020:

Opzeggingen: 4 

Nieuwe leden/ families: 10

Eventueel Toetreding van leden van de VVE van De Frederik in 2020        

Grijze container; frequentie van legen in de zomer;

Poging gedaan op verzoek van enkele buurtgenoten om de grijze container in de zomer vaker te legen i.v.m. stank. Dit werd door de gemeente niet gehonoreerd. Hun advies was om dit evt. door je buren te laten doen bij afwezigheid.

Overleg met Schouwweg Noord

In de vorige ALV stelde de straatambassadeur van de Papegaaienlaan de vraag of het niet zinvol zou zijn de Schouwweg aan onze buurtvereniging toe te voegen. Naar aanleiding hiervan is er contact geweest tussen de 2 voorzitters van de buurtverenigingen.  Hierin is aangegeven dat samenwerking op verkeer zeer gewenst is en dat we ook de gedachten zouden kunnen laten gaan over een nauwere samenwerking cq aansluiting van Schouwweg Noord bij onze BVB. Hierop hebben Koopman en Otten een 2de gesprek gehad met een afvaardiging van de Schouwweg Noord. Dit was een vruchtbaar gesprek. Men voelde wel voor samenwerking en eventueel zelfs participatie met onze buurtvereniging. Wij gaven aan dat in dit geval zij wel een straatambassadeur en bestuurslid aan onze buurtvereniging moeten leveren. Na overleg met hun achterban heeft de Schouwweg Noord echter besloten toch een zelfstandige koers te varen. Wij respecteren deze beslissing en zien hierin ook verder geen bezwaar. De Schouwweg Noord was echter als toevoeging een logische nieuwe begrenzing van onze wijk geweest en we zouden ook wat meer gewicht qua aantal bewoners in onze buurt hebben gehad.

Burendag 2019 op 28 september: Dit is weer een succes geweest. Deze burendag vindt echter alleen op de Backershagenlaan, Papegaaienlaan en soms op de Admiraal Helfrichlaan plaats. De vraag was of ook eventueel andere straten hieraan hun medewerking/ initiatief willen geven voor 2020. Een burendag wordt meestal op de 4de zaterdag in september georganiseerd.

Kerstborrel 2019 op 15 december: Ook dit was wederom een groot succes. Er bestaan plannen om dit ook in 2020 te herhalen.

 • Uitbreiding met bewoners van appartementencomplex “De Frederik”

De bewoners van het nieuwe appartementencomplex “De Frederik” verzochten het bestuur lid te mogen worden van onze buurtvereniging. Het bestuur is hier zeer positief over. Derhalve stelde het bestuur de leden voor om deze bewoners van het “De Frederik” toe te laten tot onze buurtvereniging.

Er werden geen bezwaren of vragen hierover ontvangen.

Het voorstel is daarom aangenomen.

Het bestuur zal contact opnemen met het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren van “De Frederik” en melden dat de bewoners zich kunnen melden als lid van onze buurtvereniging.

Bij voldoende belangstelling vanuit De Frederik werd afgesproken dat zij een straatambassadeur en een bestuurslid zullen leveren om de integratie binnen onze vereniging te bevorderen.

BVB past in de loop van het bestuursjaar 2020 de Statuten aan m.b.t. het werkgebied van de vereniging (toevoeging Generaal Winkelmanlaan)

 • Verkeerscommissie

In een bijlage van de ALV-agenda werd een update door de Verkeerscommissie gegeven. Er werden hieromtrent geen vragen gesteld.

Binnenkort wordt de leden van de buurtvereniging een petitie betreffende het sluipverkeer door Wassenaar toegezonden met de vraag deze petitie te steunen.

 • Hondenuitlaatservices

De leden werden middels een bestuurs-brief aan de burgemeester op de hoogte gesteld van de gang van zaken omtrent de controle op de Hondenuitlaatdiensten in het kader van het nieuwe verbod op loslopende honden. Dit laat zeer te wensen over. De voorzitter gaat hierover in gesprek met de burgemeester. Tevens worden ook verdere acties hieromtrent genomen.  Kortom dit onderwerp is een groot aandachtspunt voor ons als bestuur. U wordt op de hoogte gehouden.

Financiën

De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 werden als bijlagen toegevoegd. De kascontrolecommissie bestaande uit Paul Rotering en Coen Rueb heeft het financiële beleid van de pennigmeester beoordeeld en daar een positef advies over gegeven. Derhalve zijn zowel de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 officieeel goedgekeurd. De Kasco dankt de penningmeester voor het gevoerde beleid en de vereniging dankt de Kasco voor haar controlerende werkzaamheden.

 • Benoeming bestuursleden:

De bestuurstermijn van Erik Koopman, als voorzitter en Floris Otten, als secretaris is na 3 jaar statutair beeindigd. Beiden stelden zich  herkiesbaar. De vergadering stemt daarmee in. Zij werden herbenoemd.

Ton Jonker blijft, na 2 bestuur-jaren, aan als penningmeester

Martijn Voorthuis trad na 1 jaar uit als bestuurslid. In zijn plaats werd Sander ten Wolde voorgesteld. De vergadering stemt in met zijn benoeming. Derhalve werd hij geïnstalleerd. Dit uittreden en toetreden zal door de secretaris bij de Kamer van Koophandel worden geeffectueerd.     

 • Het bestuur bestaat vanaf nu uit:
 • Erik Koopman, Voorzitter
 • Floris Otten, Secretaris
 • Ton Jonker, Penningmeester
 • Sander ten Wolde, Bestuurslid
 • Het bestuur heeft een voorkeur om nog een vijfde bestuurslid op te nemen en als vijftal het komende jaar te functioneren              
 • Rondvraag

Er was een vraag uit de buurt over het nieuwe fel verlichte naambord van het Rijnlands Lyceum. U heeft het inmiddels misschien al gezien. Dit is storend voor sommige  bewoners van de Backershagenlaan. Er is inmiddels actie ondernomen door het bestuur en de straatambassadrice Anne Kooijman bij het Rijnlands Lyceum om dit voor de omwonenden acceptabeler te maken, voornamelijk tijdens de nachtelijke uren.

Straatambassadeur van  de Papegaaienlaan, Roeland van Berckelaer, gaf aan dat hij dit jaar weer een burendag gaat organiseren.

 •  Afsluiting 

       Het bestuur kijkt uit naar het post-Corona tijdperk en hoopt in 2021   wederom een fysieke ALV te kunnen agenderen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *