Notulen ALV 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2019

Locatie: Sterrenbad

Aanwezig:
O. Van Buren, D.J. Pronk, A.Greeven, , C. Rueb, , R. Berckelaar, E. Cammeraat, M. Voorthuis, E. en L. Koopman, B. Swagemaker, A. Kooijman, J. Van Beusekom, G. Bonke, N. Bernicke, M. en T. Sanderson, Lodewijk, Mw. Van der Horst, P. Bijlard, M. Rader, T. Jonker, L. Van Duinkerke, Y. Emde-de Vos, C. Clemens, T. Menken, Jaap van Rijn, F. Otten.

Afwezig met bericht:
M. Eijkman (met machtiging voor de voorzitter), Danja Vocke (wijkmanager), A. Van Wezel, F. Brom.

Opening; voorzitter Erik Koopman opent met hamerslag de vergadering om 20.00 uur,
Introductie Wijkagent: Bernadette Barendse stelt zich voor als waarnemend wijkagent. Zij werkt samen met Jeroen Wiersinga. Zij verlenen wijkzorg en noodhulp. Bij problemen moet men niet schromen de politie te bellen: Meldingen kunnen gedaan worden op het algemene telefoonnummer: 09008844.
Bij ernstige zaken, inbraak en ook vermoeden op drugs dealen; Bel 112 !
De BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) Maarten van Wageningen kon helaas niet aanwezig zijn.

Notulen ALV dd 10 april 2018:
Tekstueel 1 verbetering in de achternaam van een lid. Inhoudelijk geen opmerkingen. De voorzitter arresteert de notulen.

Mededelingen bestuur
De activiteiten van het bestuur worden chronologisch doorgenomen.

Otten meldt dat er in april, in samenwerking met de Vrienden van Wassenaar, veel actie is ondernomen om de door de gemeente voorgestelde halvering van het ophalen van groenafval te voorkomen. Dit is gelukt. Tegenwoordig wordt er van april t/m november wekelijks in onze wijk groenafval opgehaald.
Er is door het verenigingsbestuur bij de gemeente op aangedrongen om in onze wijk geen ondergrondse vuilcontainers te plaatsen. Wethouder Zweerts heeft het bestuur gemeld dat men voor onze wijk geen plannen in die richting heeft. De gemeente wil maatwerk per wijk nastreven, zoals de bewoners het willen.

Het bestuur heeft overleg gehad met de heer J. Leuiken, rector van het Rijnlands. Er komt een internationale afdeling op de school, die de eerste jaren in een tijdelijke bouw op het eigen terrein van de school wordt gehuisvest. Dit zal geen overlast voor onze wijk met zich meebrengen (zie brief van het Rijnlands Lyceum die met de agenda van de ALV werd meegestuurd).

In september was er de Burendag. Een nationaal initiatief dat op de 4de zaterdag van september wordt gehouden. De straatambassadeurs Anne Kooijman, Henne Erbé en Roeland van Berckelaer hielden in hun straat met veel succes zo’n burendag. Het bestuur dankte hen hiervoor. Het bestuur hoopt dat ook dit jaar weer een Burendag in onze wijk zal plaatsvinden. Overigens kan iedereen uit onze wijk dit initiatief ontplooien.

In november had het bestuur een overleg met wethouder Klaver. Het ging vooral om de afronding van de asfaltering-werkzaamheden op de Backershagenlaan. Voor de veiligheid kon nog een verkeersdrempel met bliksembelijning bij de Admiraal Helfrichlaan worden gerealiseerd. De jaarlijkse verkeersregistratie gegevens werden opgevraagd. Gemiddeld 8000 auto’s passeren dagelijks onze wijk. Bij de kruising met de Adm. Helfrichlaan wordt door de drempel 5% te hard gereden. Verderop op de Backershagenlaan 15%. De drempel heeft dus enig nut.
Er werd aandacht gevraagd voor de grote zicht-belemmerende boom bij de oversteekplaats van het Rijnlands Lyceum en voor de kruising Backershagenlaan met de Rust en Vreugdelaan. Hier is het oversteken voor fietsers erg gevaarlijk. De verkeersdeskundige van de gemeente zal kijken of hier iets aan gedaan kan worden.

Roeland van Berckelaer en Onno van Buren bezochten namens de vereniging ”De Klimaattafel”, een gemeente-initiatief van de wethouder voor Duurzaamheid, Lia de Ridder. Men wil de krachten van gemeenten bundelen en kennis delen. Alles staat nog in de kinderschoenen.

In december vond wederom de bijna traditionele buurt-Kerstborrel plaats. Het was weer een groot succes met veel opkomst. Otten dankte hiervoor de initiatiefnemers Cees Clemens, Anne Kooijman, Henne Erbé en Ton Jonker met zijn kinderen.

In januari bezocht het voltallige bestuur de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Dit was bijzonder nuttig voor de contacten met de gemeente. Er was o.a. contact met wethouder Klaver, wijkmanager Danja Vocke en burgemeester Koen. De problematiek rond het verkeer en de hondenuitlaatdiensten werden besproken.

Middels bestuurs-brieven aan de gemeente en via de klankbordgroep van landgoed Backershagen is er een doorbraak gerealiseerd in het beleid rond het loslopen van honden op landgoed Backershagen. Door 2 ernstige incidenten met de hondenuitlaat-diensten is door B en W het initiatief genomen om het in 2004 ingestelde losloopgebied te beëindigen. Men mag nu maximaal 3 honden per persoon laten loslopen, echter wel het gehele jaar door. Rond het gebied van de vijver en de mosheuvel moet men zijn hond echter wel het gehele jaar aangelijnd hebben i.v.m. kwetsbaarheid van de natuur en broedende dieren. Dit plan moet nog door de gemeenteraad goed gekeurd worden. Naar wij hopen zal dat binnenkort gebeuren.

Verkeer
In verband met het sterk toegenomen sluipverkeer door Wassenaar werd door het bestuur een verkeerscommissie geïnstalleerd. De leden zijn Eddo Cammeraat (voorzitter), Cees Clemens, Ton Menken en Onno van Buren. Door het vertrek van Onno van Buren ontstond nu een vacature. Tijdens de ALV-borrel heeft Dirk Jan Pronk aangeboden deze vacature op te vullen. Het bestuur is hier blij mee.
Eddo Cammeraat geeft als voorzitter aan wat de plannen zijn. Er is inmiddels intensief overleg tussen de verschillende buurtverenigingen. Met name met de Prinsenweg en buurtvereniging Wildrust die het initiatief “Keer Verkeer” lanceerde. Men wil vooral gaan samenwerken om de krachten te bundelen. Dit laatste ook mede vanwege het feit dat Wethouder Klaver heeft aangegeven dat zij gemeente-breed een nieuw onderzoek naar de verkeersproblematiek wil starten, omdat het oude verkeersplan uit 2016 duidelijk verouderd is. Eddo geeft aan dat men vooral door het verzamelen van harde gegevens daadkracht wil ontwikkelen. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het RIVM wil men meetgegevens van fijnstof en geluid registreren. En verder via o.a. Omproep West bij het meldpunt “Onveilig Verkeer” gevaarlijke situaties in kaart brengen. Eventueel zou onze buurtvereniging, indien nodig, voor nader onderzoek een financiële bijdrage kunnen leveren. Daarnaast zullen ook 30-km stickers voor op de afvalbakken ter beschikking gesteld worden. Dit om het doorgaand verkeer in onze 30 km-wijk hierop te wijzen. Ook wil men graag de pers van deze activiteiten op de hoogte brengen om zo meer impact in de gemeente te bewerkstelligen.
Naast deze lange termijn / bredere aanpak, die de individuele buurtbelangen overstijgt (maar dat van Wassenaar als geheel behartigt) zal de commissie “quick wins” ten aanzien van het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze buurt nagaan. Hiertoe hebben enkele leden tijdens de vergadering voorstellen gedaan (o.a. snelheidscontrole en het plaatsen van “gele poppetjes” zoals in andere buurten).

Financiën,
Peter Paul Baart meldt dat het goed gaat met de vereniging. Ook werd reeds een begroting voor 2019 opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar de financiële stukken die werden mee gezonden met de agenda van deze ALV van 17 april j.l.
De Kascommissie, bestaande uit Onno van Buren en Paul Rotering, heeft de financiële stukken conform artikel 12.4 van de statuten gecontroleerd. De financiële administratie is nauwgezet en transparant gevoerd en geeft een juiste weergave van de situatie. De kascommissie heeft derhalve de stukken geaccordeerd. Door het vertrek van Onno van Buren ontstaat een vacature. Deze zal worden ingevuld door Coen Rueb. De nieuwe kascommissie wordt benoemd.

Voordracht en verkiezingen nieuw bestuur.
Peter Paul is aftredend bestuurslid. Ton Jonker, Floris Otten en Erik Koopman zijn opnieuw verkiesbaar.
Voor de vacature van Peter Paul Baart wordt door het bestuur Martijn Voorthuis, Backershagenlaan 40, voorgesteld. Er zijn geen tegenkandidaten of bezwaren vanuit de vergadering. De voorzitter dechargeert bij hamerslag het oude bestuur en installeert ook bij hamerslag het nieuwe bestuur.
Als 1ste besluit van het nieuwe bestuur meldt voorzitter Erik Koopman dat Peter Paul Baart benoemd wordt als lid van verdienste. Hij bedankt hem hiervoor en biedt hem een fles wijn en 2 prachtige, met het logo van onze buurtvereniging gegraveerde wijnglazen aan, als dank en blijk van waardering.

Rondvraag
Onno van Buren krijgt als vertrekkend lid van de vereniging het woord. Hij was bestuurslid van het eerste uur toen de vereniging alleen nog uit de Backershagenlaan bestond. Het is goed dat de vereniging zich in de loop der tijd heeft uitgebreid met de huidige straten. Gezamenlijk kunnen we als buurt meer bereiken. De gemeente luistert wel naar ons, maar we moeten er continue aan werken.
Gerrit Bonke attendeert de mensen op het lidmaatschap van Vrienden van Wassenaar. Een club waarvan het de moeite waard is om lid te zijn (zie ook deze notulen), omdat zij vele nuttige initiatieven voor de burgers ontwikkelen.
Roeland van Berckelaar vraagt aandacht voor een “fusie”. De Schouwweg is een vereniging in oprichting. Hij sprak hiervan mensen. Hij vraagt zich af of het niet zinvol is de Schouwweg in onze vereniging op te nemen. Voorzitter Erik Koopman meldt dat er hierover al op bestuursniveau contacten lopen.
Sluiting
De voorzitter sluit rond de klok van 22.00 uur de vergadering.
Aansluitend bood de vereniging zijn leden een borrel in de bar van het Sterrenbad aan.

Nagekomen belangrijk bericht:
Landschapsarchitect Korneel Aschman en Patrick Spiegeler hebben aangeboden voor onze buurt op woensdag 15 mei om 9.00 uur nogmaals een rondwandeling met uitleg door Landgoed Backershagen te willen maken.
Men kan zich hiervoor opgeven bij de secretaris van onze vereniging, Floris Otten. Mailadres: fotten@me.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *