Verkeersplan

Op 8 februari 2016 heeft het bestuur van de buurtvereniging Backershagen bij monde van de voorzitter Paul Weststrate de zienswijze van de buurtvereniging op het verkeersplan 2016 van de gemeente Wassenaar kenbaar gemaakt en aangeboden om dit ook te komen toelichten. De zienswijze treft u hierbij aan.

ZIENSWIJZE

van de

BUURTVERENIGING BACKERSHAGEN

op

CONCEPT-VERKEERSPLAN 2016

van de gemeente Wassenaar

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

geachte leden van de gemeenteraad!

De Buurtvereniging Backershagen brengt de volgende zienswijze in n.a.v. het CONCEPT-VERKEERSPLAN 2016.

 1. ENKELE RELEVANTE PASSAGES UIT HET VERKEERSPLAN

Uit uw concept-verkeersplan nemen wij allereerst enkele aspecten over, of verwijzen wij naar de essentie van enkele passages, omdat die in het vervolg van deze zienswijze een rol spelen.

 • Pag 3: Beïnvloeden van verkeersgedrag. Niet langer wordt alleen gedacht aan het treffen van fysieke maatregelen om het verkeer te sturen of te remmen, maar er wordt ook veel meer gekeken naar andere manieren om het verkeersgedrag te beïnvloeden.
  Wij onderschrijven dit punt van harte!
 • Pag 3: Participatiemaatschappij. Het meedenken van inwoners en ondernemers bij het maken van plannen … zijn ook bij het inrichten van de verkeersruimte van belang.
  Wij onderschrijven dit punt van harte!
 • Pag 6: Het verkeersbeleid in Wassenaar was en is gericht op het prioriteren van maatregelen met de volgorde: 1/ veiligheid, 2/ leefbaarheid, 3/ bereikbaarheid.
  Wij onderschrijven dit punt van harte!
 • Pag 6: Er wordt een nieuw verkeersplan …. opgesteld. Hierin is de veiligheid van fietsers, scootmobielen en voetgangers een prioriteit.
  Wij onderschrijven dit punt van harte!
 • Pag 11, punt 3.3. Acties: “Inzetten op handhaving” en “maatregelen tegen sluipverkeer Kokshornlaan”
  Wij onderschrijven dit punt van harte, in die zin dat bij maatregelen tegen sluipverkeer expliciet de Backershagenlaan dient te worden toegevoegd.
 1. PROBLEEMSCHETS

De belangrijkste c.q. drukste verkeersader door onze buurt is de Backershagenlaan.

PROBLEEM 1: te veel automobilisten rijden structureel te hard over de Backershagenlaan

Aan de Backershagenlaan ligt onder meer het Rijnlands Lyceum. De scholieren kunnen naar en van school gebruik maken van fietspaden aan beide zijden van de Backershagenlaan. Een met verkeerslichten geregelde oversteek is aangelegd ter hoogte van de school. Deze VRI is in werking tijdens begin- en eindtijden van de school.

PROBLEEM 2: veel scholieren (en andere fietsers) steken de Backershagenlaan op andere plekken over dan bij de schooloversteek.

Dit maakt het des te belangrijker dat automobilisten op het gehele traject van de Backershagenlaan hun snelheid matigen[2].

PROBLEEM 3: De Backershagenlaan wordt door (te) veel automobilisten gebruikt als sluiproute, met name als alternatief voor (een deel van) de Rijksstraatweg in zuidelijke richting.

Dit komt onder meer doordat:

 1. het Rozenplein en de toerit daar vandaan naar de Rijksstraatweg hebben in de spits onvoldoende verwerkingscapaciteit. Dit heeft ook te maken met de afstelling van de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt met de Rijksstraatweg. Wie vindt dat het te lang duurt, kiest als alternatief (in zuidelijke richting) de Backershagenlaan.
 2. De Lange Kerkdam en de toerit daar vandaan naar de Rijksstraatweg hebben in de spits onvoldoende verwerkingscapaciteit. Dit heeft te maken met de afstelling van de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt met de Rijksstraatweg. Wie vindt dat het te lang duurt, kiest als alternatief (in zuidelijke richting) de Backershagenlaan.
 3. De Backershagenlaan heeft geen enkele fysieke snelheidsremmende maatregelen, in tegenstelling tot de parallel gelegen Schouwweg en Jagerslaan. Dit maakt de Backershagenlaan extra ‘geschikt’ als sluiproute.
 4. De Backershagenlaan ligt – parallel aan de Rijksstraatweg – het dichtst bij de route over de Rijksstraatweg in zuidelijke richting, en vergt dus het minste ‘omrijden’ als men een sluiproute zoekt. We kunnen niet uitsluiten dat het plaatsen van verkeerslichten bij de toegang van de Rust en Vreugdlaan naar de Rijksstraatweg – onderdeel van de hier bedoelde sluiproute – als onbedoeld neveneffect heeft, dat de aantrekkelijkheid van deze route voor automobilisten nog verder is vergroot, aangezien hierdoor de kans op conflicten c.q. aanrijdingen met (brom)fietsers op dit punt is verkleind.

ZIENSWIJZE: de wensen van Buurtvereniging Backershagen

De Buurtvereniging Backershagen vraagt met klem c.q. wenst, dat het Verkeersplan met de volgende punten wordt uitgebreid c.q. aangevuld c.q. explicieter gepreciseerd:

 1. De gemeente dient aanzienlijk meer in te zetten op verandering van verkeersgedrag, in het bijzonder het gedrag van
  1. Automobilisten, wat betreft de snelheid waarmee zij over de Backershagenlaan razen, en
  2. fietsers, in het bijzonder scholieren, wat betreft veilig oversteken, en het volgens de regels gebruik maken van de fietspaden en de oversteekplaats bij het Rijnlands Lyceum;
 2. De gemeente dient aanzienlijk meer te doen aan handhaving – dan wel de politie ervan te overtuigen dat zij meer prioriteit moet geven aan handhaving – van het juiste verkeersgedrag, in het bijzonder het naleven van de geldende snelheidslimieten;
 3. De gemeente moet – zonodig in overleg met Rijkswaterstaat, de provincie en andere wegbeheerders of partijen – al die maatregelen nemen, die het sluipverkeer over de Backershagenlaan significant doen afnemen. De ‘Backershagenlaan’ moet daartoe worden toegevoegd aan de actiepunten onder 3.3. op pagina 11 en 12, als: “Maatregelen tegen sluipverkeer Backershagenlaan”;
 4. De gemeente dient – in samenspraak met de buurt i.c. de buurtvereniging op de kortst mogelijke termijn te komen tot snelheidsremmende maatregelen op de Backershagenlaan, uiteraard rekening houdend met de functie van deze route voor nood- en hulpdiensten. Een uitstekende aanleiding is de voorgenomen vervanging van het asfalt (werk met werk maken). Wij roepen de gemeente op dit overleg tijdig en met een open houding te willen voeren.

Wij zijn ervan overtuigd dat alle door ons in deze zienswijze gevraagde aanvullingen en aanscherpingen aantoonbaar bijdragen aan de prioriteiten van het gemeentelijk verkeersbeleid, in het bijzonder met de verkeersveiligheid (die op nummer 1 staat in de rangorde van prioriteiten).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Buurtvereniging Backershagen,

Paul Weststrate

voorzitter

[1] Van woensdag 28 mei 2014,16:00 – woensdag 18 juni 2014,15:00 heeft het elektronisch snelheidsdisplay op de Backershagenlaan, tussen de Prinsenweg en de Adm. Helfrichlaan, richting het Rijnlandslyceum, de snelheid gemeten van in totaal 31891 voertuigen. De gemiddelde snelheid is 48 km/h. Het V85 snelheidspercentiel is 54 km/h.

Dit houdt in dat 85% van al het verkeer niet harder rijdt dan 54 km/h.

Commentaar BvB: 15% van al het verkeer rijdt dus wel harder dan 54 km/u.

Het percentage snelheidsovertredingen is 30,72%

 

[2] De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) geeft in één van haar factsheets aan, dat de overlevingskans van voetgangers en fietsers onevenredig afneemt bij een botsing met een auto, naarmate de snelheid van die auto hoger ligt:

Bij een botsing tussen bijvoorbeeld een personenauto en fietser of voetganger dalen de overlevingskansen van de laatsten dramatisch naarmate de botssnelheid van de auto toeneemt. Volgens een overzicht van recente studies (Rosén et al., 2011) overleven bij een botssnelheid van 20 km/uur vrijwel alle voetgangers een botsing met een personenauto; bij een botssnelheid van 40 km/uur overleeft ongeveer 90% van de voetgangers; bij een botssnelheid van 80 km/uur is dat ruim minder dan de helft en bij een botssnelheid van 100 km/uur slechts 10%.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]